Siz değerli misafirlerimize Türkü Kervanı harika bir müzik ziyafeti sunan Türkü Kervanı dinletmek için kuruldu.

19 Şubat 2008 Salı

CSS Nedir?

CSS Nedir? Cascading Style Sheets

Css’in açılımı ile söze başlayalım. Cascading Style Sheets. Biz kısaca konularımız dahilinde Stil Şablon olarak bahsedeceğiz. Gelelim Stil Şablonun varoluş amacına. Sizinde bildiğiniz üzere Html yazım şekli olarak etiket türünde bir yazım dili. Bu yüzden pek fazla özelliklere sahip değil. Bu sahip olamadığı özellikler nedeniyle sayfanın dizaynında bize tam esneklik veremiyor. Css bu amaçla üretilmiş bir dil. Kullanım kolaylığı ve kullanışlılığı ile Html’e eklenmesinden itibaren çoğu web tasarımcısının gözdesi oldu. Çünkü her türlü sayfa dizaynını bize bırakarak müthiş bir esneklik sağlıyor. Ayrıca ileriki konularımızda bahsedeceğimiz üzere bağlantılı stil şablonlar aracılığı ile de birden çok sayfaya etkiyebiliyor. Bu da bize sitenin görünümün değiştirmek istediğimizde elimizdeki onlarca belki de yüzlerce sayfanın kodlarını değiştirmeden sadece css dosyasının değiştirerek bu imkanı sağlıyor.

Stil Şablon’un tarayıcılara eklenmesinden sonra iki versiyonu çıktı. Bunlar Css 1 ve Css 2. Ayrıca bazı konularda MSIE (Internet Explorer) ve NN (Netscape Navigator) tarayıcıları aynı kodları kabul etmiyorlar. Biz derslerimizde her iki tarayıcıda da etkin olan veya etkin olmayıp dizaynı bozmayan (A:hover gibi) Stil Şablon özelliklerini göreceğiz. Şimdi derslerin içeriğinde neler var onları görelim :

1. Stil Şablon çeşitleri :
Css’in en çok beğenilen yönü istendiğinde sadece bir öğeye etkimesi, istendiğinde tüm sayfaya etkimesi, istendiğinde site içindeki tüm html dosyalarına etkimesidir. Bunlar kısaca Stil Şablonun kullanım çeşitleridir.

2. Html etiketleri ile Css :
Bu dersimizde Html’deki font,background gibi çeşitli özelliklerin Stil Şablon tarafından nasıl belirlenebileceğini göreceğiz.

3. Seçiciler (Selectors) :
Kimi zaman Html etiketlerinden fontu hepimiz kullanırız. Örneğin bir sayfa içerisinde font etiketine birden çok görünüm eklemek isteriz. Bu durumda seçiciler imdadımıza yetişir. Bu dersimizde de seçicilerin nasıl kullanıldığını ve yazım kurallarını öğrenceğiz.

4. Genel kullanım şekilleri :
Bu dersimizde ise A (link) etiketinin çeşitli kullanım biçimleri ile birlikte bir Stil Şablonun nasıl kullanırsak işimize daha fazla yarayacağını göreceğiz. Siz buradaki kullanım tarzına göre Css’i kullanırken kendinize nasıl bir yön izleyeceğinize karar vereceksiniz.

Kaynak:webteknikleri

Sql Deyimleri

SQL deyimleri veritabanları üzerinde çeşitli işlemleri yerine getirirler. Veritabanından sorgulama yapmak için SELECT, ekleme yapmak için INSERT güncelleme yapmak için UPDATE, silme yapmak için DELETE, yeni tablo oluşturmak için CREATE TABLE gibi komutlara sahiptir. Bu komutlar işlevlerine göre şu şekilde kategorilendirilir:

 • DDL (Data Definition Language): Veri tanımlama deyimleri.
 • DML (Data Manuplation Language) : Veri düzenleme dili.
 • DCL (Data Control Language): Veri kontrol dili.

A. DDL (DATA DEFİNİTİON LANGUAGE) DEYİMLERİ

DDL deyimleri veritabanı üzerinde nesne yaratmak için kullanılırlar. En yaygın kullanılan DDL deyimleri şunlardır:

 • CREATE
 • ALTER
 • DROP

CREATE DEYİMİ

CREATE deyimi tablo ve view gibi bir veritabanı nesnesi yaratmayı sağlar.

Tablo Yaratmak:

Veritabanı üzerinde bir tablo yaratmak için CREATE deyimi kullanılır.

Yapısı:

CREATE 

Örnek:

CREATE TABLE Musteri
(
  mus_id   char(4) NOT NULL 
  mus_ad    varchar(40)   NULL,
  ili     varchar(20)   NULL,
  ulke    char(2) NULL,
  adres    varchar(30)   NULL
)

NOT: Char, varchar, integer, numeric gibi sözcükler tablo alanlarındaki temsil edilecek verinin türünü belirtir. SQL'de SMALLINT, VARCHAR, DECIMAL(x,y), FLOAT(x;y), DATE, LOGICAL, TIME, TIMESTAMP, GRAPHIC(n) gibi alan veri türleri vardır.

Örnek:

CREATE TABLE personel
(
Sskno Integer,
Adi Varchar(20) not null,
Soyadi Varchar(20) not null,
Departman integer
)

ALTER DEYİMİ

Daha önce yaratılmış nesnenin değiştirilmesini sağlar. Örneği bir tablonun tasarımını değiştirmek gibi.

Örnek:

ALTER TABLE MusteriADD tel varchar(20) NOT NULL

Yukarıdaki deyimde musteri tablosunun alanlarına tel adlı bir alan daha eklenmiştir.

DROP DEYİMİ

Bir nesnesin silinmesini sağlar.

Örnek:

DROP TABLE MUSTERI

Müşteri tablosunun verilerini ve tabloyu siler.

B. DML (DATA MANIPULATION LANGUAGE) DEYİMLERİ

Veritabanı içindeki verileri elde etmek ve değiştirmekle ilgili SQL deyimleridir.

· SELECT

· INSERT

· UPDATE

· DELETE

SELECT DEYİMİ

Veritabanındaki verilere erişmenin, diğer bir deyişle onları görmenin ya da onları elde etmenin en sık kullanılan yöntemidir. Genellikle bir ya da daha çok tablonun bütün alanları ya da belli alanları için SELECT deyimi yazılır.

Temel Yapısı:

SELECT [ALL] [DISTINCT] liste [INTO yeni tablo] FROM [tablo]

[WHERE ifade]

[GROUP BY ifade]

[HAVING ifade]

[ORDER BY ifade]

[COMPUTE ifade]

Seçeneklerin Anlamları:

ALL sözcüğü bütün satırların sonuç listesinde görünmesini sağlar.

DISTINCT sözcüğü sadece tek olan (unique) kayıtların sonuç listesinde yer almasını sağlar.

liste parametresi veriden seçilecek kolonu (sütunu) belirtir.

INTO sözcüğü yeni bir tablo yaratmayı sağlar.

yeni tablo parametresi sorgu sonucu yaratılacak tabloyu belirtir.

FROM sözcüğü belli bir tablonun seçilmesini sağlar.

tablo parametresi ise sorgulanacak olan tablo ya da tabloları, görünümleri belirtir.

WHERE bir koşulu belirterek sadece o kuşula uyan kayıtların seçilmesini sağlar.

GROUP BY Kayıtların gruplanmasını sağlar. HAVING deyimiyle de ara toplamların alınmasını sağlar.

HAVING sözcüğü de kayıtlarda kısıtlama yapar ancak hesaplamayı etkilemez.

ORDER BY sözcüğü ise belirtilen kolona göre listelenen kayıtları sıralamayı sağlar. Sıralama artan (ASC) ya da azalan (DESC) olabilir

COMPUTE sözcüğü ise hesaplama yapar. Tipik olarak SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT gibi fonksiyonları kullanarak hesaplama yapar.

Örnek:

SELECT * FROM musteri

Yukarıdaki deyim ile musteri tablosundaki bütün bilgiler elde edilir. SELECT deyiminin ardından kullanılan * (asterisk) işareti bütün kayıtlar anlamına gelir. Bu deyimin aynısı (aynı sonucu vereni) şu şekilde de yapılabilir:

Örnek:

SELECT kod, ad, soyad, grup, il, bakiye FROM musteri

Müşteri tablosu:

kodu

Ad

Soyad

grup

il

bakiye

1

Ahmet

Uzun

ithal

İZMİR

300000

2

Ayşe

Yılmaz

ithal

ANKARA

400000

3

Mehmet

Yılmaz

ihraç

ANKARA

100000

4

Hüseyin

Uzun

ihraç

İZMİR

600000

5

Nuri

Gezer

ithal

İZMİR

900000

6

Fatma

Örnek

ihraç

İSTANBUL

300000

Sorgunun sonucu:

1

Ahmet

Uzun

ithal

İZMİR

300000

2

Ayşe

Yılmaz

ithal

ANKARA

400000

3

Mehmet

Yılmaz

ihraç

ANKARA

100000

4

Hüseyin

Uzun

ihraç

İZMİR

600000

5

Nuri

Gezer

ithal

İZMİR

900000

6

Fatma

Örnek

ihraç

İSTANBUL

300000

SELECT deyimi ile sadece belli kolonlar (alanlar) da seçilebilir:

ARAMA

Tablo: Arama Kriterleri:

Karşılaştırma operatörleri

(=, >, <, >=, <>, !=, !<, !>

Aralık belirtme

BETWEEN ve NOT BETWEEN

Liste

IN ve NOT IN

String karşılaştırma

LIKE ve NOT LIKE

Bilinmeyen değerler

IS NULL ve IS NOT NULL

Koşulların birleştirilmesi

AND, OR

Olumsuzlaştırma

NOT

ÖRNEK:

SELECT * from musteri WHERE bakiye BETWEEN 100000 AND

3000000

Aynı anlamda:

SELECT * from musteri WHERE bakiye <= 100000 AND

>= 3000000

ÖRNEKLER:

SELECT * FROM MUSTERI

WHERE borcu BETWEEN 100 AND 2000

AND grup='özel'

Yukarıdaki sorgulamada grubu 'özel' olan ve ayrıca da borcu değerinin 100 ile 200 arasında olanı listelenir.

ARİTMETİK İŞLEMLER

Aritmetik işlemleri gerçekleştirmek için belli operatörler kullanılır:

OPERATÖRLER AÇIKLAMALARI

+ Toplama

- Çıkarma

/ Bölme

* Çarpma

SELECT borcu, borcu*2 FROM MUSTERI

VERİLERİ SIRALAMAK

SELECT deyimi ile elde edilen veriler istenirse sıralanabilir. Sıralama belirtilen bir ya da daha fazla kolona göre yapılır. Bunun dışında sıralama ASC (ascending-artan) ya da DESC (descending-azalan) olarak belirtilebilir.

Kullanım Biçimi:

SELECT kolon_listesi

ORDER BY kolon adı ASC ya da DESC

ORDER BY sözcüğü ise verilerin istenilen alan göre sıralı olarak listelenmesini sağlar.

SELECT * FROM musteri

ORDER BY ad

Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtlar ad alanına göre sıralı olarak listelenirler.

GRUPLANDIRMA İŞLEMLERİ

Gruplama seçenekleri tablo satırlarının belli alanlarına göre gruplandırılmasını sağlar.

GROUP BY sözcüğü ise yapılan bir gruplandırma işlemine göre listeleme sağlar.

Örnek:

SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri

GROUP BY grup

Yukarıdaki örnekte müsteri tablosundaki bakiye alanı grup kodu bazında toplanır.

GROUP BY ile yapılan gruplandırma (alt toplamlar) işlemi içinde ayrıca HAVING sözcüğü kullanılarak bir koşul da verilebilir.

SELECT grup, sum(bakiye) FROM musteri

GROUP BY grup

HAVING il = 'İZMİR'

Yukarıdaki deyim ile müşteri tablosundaki bütün kayıtların bakiye bilgiler gruplarına göre ara toplam alınır, bir de il bilgisine göre filtrelenir.

NOT: Gruplama yapılmayan he sütun GROUP BY deyiminde kullanılması gerekir:

Örnek:

SELECT PRODUCTID, CATEGORYID, SUM (UNITPRICE) FROM PRODUCTS

GROUP BY PRODUCTID, CATEGORYID

COMPUTE SÖZCÜĞÜ

COMPUTE sözcüğü toplama fonksiyonunun kullanarak query sonucunda bir toplam satırı üretir. COMPUTE BY sözcüğü ise ek toplam satırları yaratır.

Kullanım Biçimi:

COMPUTE fonksiyon (kolon_adı)

Örnek:

Sipariş tablosu:

tarih

Mkodu

ürün

adet

fiyatı

1/1/1999

1

X-TV

10

100000

2/1/1999

1

X-TR

10

100000

2/1/1999

2

X-TV

15

100000

2/1/1999

3

X-KT

10

200000

3/1/1999

3

X-KT

20

150000

2/2/1999

1

X-TV

22

400000

SELECT ürün, adet

FROM siparis

ORDER BY ürün

COMPUTE SUM(adet)

Yukarıdaki örnekte adet kolonunun toplamı alınır.

Sonucu:

ürün adet

X-KT 10

X-KT 20

X-TR 10

X-TV 10

X-TV 15

X-TV 22

Sum

===================

87

INSERT DEYİMİ

Tabloya veri girmek için kullanılır.

INSERT INTO

(sütunlar listesi) VALUES (değerler listesi)

ÖRNEK:

INSERT INTO CARIANA

(kodu, adi, grubu, adresi)

VALUES ('600', 'FARUK', 'A', '76 sokak no 5')

Örnek: INSER INTO deyimi ile bir tabloyu diğer bir tablodan doldurmak:

use ornek

INSERT INTO cariyedekf

(kodu, adi, grubu, adresi)

(SELECT kodu, adi,

case grubu

when 'A' THEN 'ITHAL'

when 'B' THEN 'YERLİ'

ELSE 'DİĞER'

end,

adresi from cariana)

UPDATE DEYİMİ:

Tablodaki verileri güncellemek için kullanılır. Genellikle güncelleştirilecek satırı belirtmek için WHERE sözcüğüyle kullanılır.

Mevcut bir tablodaki satırları değiştirmek için UPDATE deyimi kullanılır. UPDATE deyimi sadece bir tablo üzerinde kullanılmalıdır. UPDATE deyimi ile SET ve WHERE sözcüğü kullanılır.

SET sözcüğü değiştirilecek kolonları ve değerleri belirtir. WHERE sözcüğü ise değiştirilecek satırı belirtir.

Kullanım biçimi:

UPDATE tablo

SET kolon = ifade

WHERE arama_koşulu

Örnek: Aşağıdaki örnekte fiyat değerini %10 artırır.

UPDATE siparis

SET fiyatı= fiyatı * 1.1

Örneğin bir kaydı düzeltmek istersek ;

UPDATE Musteri

SET Ad = 'Nuri Yılmaz'

WHERE kod='1';

Örneğin tüm musterilerin bakiyesini %10 artırmak istediğimizde;

UPDATE Musteri

SET bakiye=bakiye*1.1;

DELETE DEYİMİ

Bir tablodaki verileri silmek için DELETE komutu kullanılır. Örneğin Öğrenci tablosundaki tüm verileri silmek için;

DELETE * from musteri;

Tabloda, bakiyesi 1000'den küçük olan müşterilerin satırlarını silmek için:

DELETE * FROM musteri WHERE bakiye <=1000

Kullanım biçimi:

DELETE tablo

WHERE arama_koşulu

Örnek: Tablodan satır silmek

Aşağıdaki örnekte müşteri tablosundan 'B' grubuna sahip olan müşteriler silinir.

DELETE musteri

WHERE grubu = 'B'

C. DCL (DATA CONTROL LANGUAGE) DEYİMLERİ

Veritabanındaki kullanıcı haklarını düzenlemek için kullanılan deyimlerdir. Örneğin GRANT, DENY, REVOKE gibi.

Örnek:

USE Northwind
GRANT SELECT ON Stok TO PUBLIC

GRANT DEYİMİ

Aşağıdaki örnek Ayşe adlı kullanıcı veritabanı ve tablo oluşturma izni verilir:

GRANT CREATE DATABASE, CREATE TABLE

TO ayşe

GÖZDEN GEÇİRME

1. SQL deyimleri hangi gruplara ayrılır.

2. SELECT deyiminin kullanım şekillerini açıklayınız?

3. INSERT deyiminin amacı nedir?

4. UPDATE deyiminin amaçları nelerdir?

NOT: Bu dokümanlar Faruk Çubukçu tarafından hazırlanmıştır. Bütün hakları saklıdır. Ticari olarak kullanılamaz. Bakınız: www.farukcubukcu.com

Adı geçen ve telif haklı olan ürünler bilgi amaçlı olarak kullanılmıştır.

Linux'un Desteklediği Donanımlar

 • Linux şu anda başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere Apple, Atari ve Amiga gibi 68000 tabanlı bilgisayarlar üzerinde, Sun Sparc işlemcili iş istasyonları, Alpha işlemcili kişisel bilgisayarlar, MIPS, PowerPC, HP PA-RISC ve ARM mimarilerinde çalışmaktadır.
 • IBM uyumlu kişisel bilgisayarlar üzerinde 80386 ve üzeri (80486 80586 Pentium PentiumPro ve türevleri) değişik üreticilerin işlemcileri ile sorunsuz olarak çalışmaktadır. 80286 ve 8086 işlemcili bilgisayarlar için sınırlı kabiliyette Linux uygulamaları mevcuttur.
 • PCI, VESA, ISA ve MCA mimarilerinde her türlü anakartı desteklemektedir.
 • Teorik olarak 4 Gbyte'a kadar RAM desteklenmektedir.
 • AT uyumlu diskler (IDE, EIDE ve 16 bitlik MFM,RLL veya ESDI) desteklenmektedir. Kontrol kartına uyumlu destek bulunduğu sürece SCSI diskler ve diğer cihazlar desteklenmektedir.
 • IDE-ATAPI CD-ROM sürücüleri, ve bazı özel CD-ROM kontrol kartları desteklenmektedir.
 • Metin ekranlarda CGA, EGA, VGA, Hercules veya uyumlu kartlar desteklenmektedir. X Window ortamında genel VGA ve SVGA uyumlu kartlar ve S3, ET4000, 8514/A, ATI MACH8, ATI MACH32 gibi birçok görüntü kartı desteklenmektedir.
 • Birçok 10 ve 100 Mbit ethernet kartı, ISDN, ATM, FDDI, SLIP, CSLIP, PPP desteği verilmektedir.
 • Başta SoundBlaster, Gravis Ultrasound olmak üzere birçok ses kartı desteklenmektedir.

Linux altında hangi donanımların desteklendiği ile ilgili ayrıntılı bilgiyi Hardware-HOWTO'dan alabilirsiniz. HOWTO dokümanları hakkında daha geniş bilgi ve nereden temin edeceğiniz kitabın sonunda detaylıca anlatılmıştır.

Makinanızda Linux çalıştırmak için kullanacağınız uygulamalara bağlı olarak en az bir 386SX işlemci ve 4 Mbayt RAM'a ihtiyaç duyacaksınız. Sabit disk üzerinde ise en az 40 Mbayt'lık bir alan ayırmanız gerekecektir. Rahat bir kullanım için en az 8 Mbayt RAM ile 200 Mbayt sabit disk ve bir 486 işlemci önerilmektedir.

Yazar: gorkem cetin

Linux Nedir ?

Linux , serbestçe dağıtılabilen, çokgörevli, çok kullanıcılı UNIX işletim sistemi türevidir. Linux, İnternet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından ortak olarak geliştirilmekte olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışabilen ve herhangi bir maliyeti olmayan bir işletim sistemidir.

UNIX 70'li yılların ortalarında büyük bilgisayarlar üzerinde çok kullanıcılı bir işletim sistemi olarak geliştirilmiştir. Zaman içerisinde yayılmış ve birçok türevi ortaya çıkmıştır. UNIX ismi UNIX Research Laboratories INC şirketinin tescilli markası olduğundan dolayı birçok şirket, aynı temele dayanan işletim sistemleri için değişik isimler kullanagelmişlerdir. Örnek olarak

 • Hewlett-Packard; HP-UX
 • IBM; AIX
 • Sun Microsystems; SunOS

kullanmaktadırlar. Bugün kişisel bilgisayarlardan süper bilgisayarlara kadar biçok bilgisayar için yazılmış bulunan UNIX türevleri mevcuttur. Ne var ki bu türevlerin çoğu gelişimi belirli bir noktada durmuş ve yüksek fiyatla satılan ticari yazılımlardır.

Linux, temel olarak Finlandiya Üniversitesinde öğrenci olan Linus Torvalds 'ın ve İnternet üzerinde meraklı bir çok yazılımcının katkıları ile geliştirilmiştir. Linux gelişimi açık bir şekilde yapılmaktadır. Bunun anlamı, işletim sisteminin her aşaması açık olarak İnternet üzerinde yayınlanmakta, dünyanın dört bir yanında kullanıcılar tarafından test edilmekte, hataları ve eksiklikleri tesbit edilerek düzeltilmekte ve geliştirilmektedir. Zaman zaman bu deneme aşamaları belirli bir noktada durdurulur ve güvenilir bir işletim sistemi sunulup, geliştirme için ayrı bir seriye devam edilir. Geliştirmede yer alan bu açıklık Linux'un en büyük avantajlarından biridir. Gelişimi evrimseldir, hatalar anında kullanıcılar tarafından tesbit edilip rapor edilmekte ve birçok kişinin katkısıyla düzeltilmektedir. Bazı işletim sistemi sürümleri saatler içerisinde güncellenebilmektedir.

Linux, Andy Tannenbaum tarafından geliştirilmiş olan Minix işletim sisteminden esinlenilmiştir. Linus Torvalds boş zamanlarında Minix'ten daha iyi bir Minix işletim sistemi yaratmak düşüncesiyle 1991 Ağustos sonlarında ilk çalışan Linux çekirdeğini oluşturdu. 5 Ekim 1991 tarihinde 0.02 sürümü Linux ilk defa tanıtıldı. Linus, comp.os.minix haber grubuna gönderdiği yazıda yeni bir işletim sistemi geliştirmekte olduğunu ve ilgilenen herkesin yardımını beklediğini yazmıştı. İşletim sisteminin çekirdeği için verilen numaralar kısa sürede bir standart kazandı. a.x.y seklinde belirtilen çekirdek türevlerinde y bulunulan seviyeyi, x gelişim aşamasını göstermektedir. Tek sayılı x'ler geliştirme aşamalarını çift sayılı x'ler ise güvenilir Linux çekirdeklerini göstermektedirler. a ise değişik Linux sürümlerini belirtir. Bu yazının hazırlandığı Ocak 1998 içerisinde en son güvenilir (kararlı) Linux çekirdeği 2.0.33, en son gelişim aşamasındaki çekirdek ise 2.1.79'dur.

Linux gerçekten son yıllarda hızlı bir gelişme göstermiş, çesitli ülkelerden birçok kullanıcıya erişmiş ve yazılım desteği günden güne artmıştır. Değişik kuruluşlar Linux sistemi ve uygulama yazılımlarını biraraya getirerek dağıtımlar oluşturmuşlar ve kullanımını yaygınlaştırmışlardır.

Arama Motoru Taktikleri - Meta Etiketler

Bir önceki bölümde oluşturduğunuz anahtar kelimeler listesinin ilk kullanımı
“Meta Etiketler” kanalıyla işin içine girmektedir.

Meta Etiketler arama motorlarının yönetilmesini sağlayan en önemli temellerden
birisidir.

Bazı arama motorları Meta Etiketleri web içeriğinin indeksini oluşturmak için kullanmakta ve bu bölüme sayfanın gerçek içeriğinden daha fazla ağırlık vermektedir.

Örneğin, eğer sayfanızdaki metinin ilk satırında “Bireysel Gelişim” yazarken, “açıklama”

Meta Etiketinde “E-Kitap Merkezi” kullanılmakta ise, bazı arama motorları bu
sayfanın daha çok “E-Kitap Merkezi” ile ilgili olduğunu, bir “Bireysel Gelişim” sayfası
olmadığını düşünürler.

Başlıca Meta Etiketler:

Arama motorlarının tanıdığı başlıca iki Meta Etiket vardır. Bunlar “description” (açıklama) ve “keywords” (anahtar kelimeler) meta etiketleridir. Bu etiketler html belgenizin “head” bölümüne yerleştirilmelidir. Yani <head> ile </head> ifadeleri arasında yer almaları gerekir. Eğer HTML dilini anlamıyorsanız, bundan dolayı korkuya kapılmayın. Yalnızca <head> ile </head> arasındaki bu satırları kesip yapıştırın sorun olmayacaktır.

Etiketler şöyle görünmelidir:

<HEAD>
...
<meta name=”description” content=”sayfanızın açıklaması buraya gelir.”>
<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerinizin listesi buradadır”>
</HEAD>Ayrıca <head> ile </head> ifadeleri arasında yer alan ve meta etiketlerin hemen
üst

kısmında bulunan bir de <TITLE> yani “başlık” açıklaması vardır. <title> ve </title> ifadeleri arasına sayfanın başlığı yazılır.<HEAD>

<TITLE>sayfanızın başlığı bu kısımda yer alır</TITLE>

<meta name=”description” content=”sayfanızın açıklaması buraya gelir”>

<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerinizin listesi buradadır”>

</HEAD>
Meta etiketlerde yazılı olanlar sayfanızın indekslenmesi için sadece arama
motorları

tarafından kullanılır. Sayfanın görünen içerik yani gövde (body) metni ise meta
etiketlerin

hemen altından başlayan <body> ve </body> ifadeleri arasında yer alır.

<HEAD>

<TITLE>sayfanızın başlığı bu kısımda yer alır</TITLE>

<meta name=”description” content=”sayfanızın açıklaması buraya gelir”>

<meta name=”keywords” content=”anahtar sözcüklerinizin listesi buradadır”>

</HEAD>

<BODY>

... sayfanın görülebilen içeriğinin bulunduğu bölüm ...

</BODY>İş bu kadar basittir. Unutmayın, bazı arama motorları “title”, “description”, “keyword”,

ve sayfanızın içerik metni arasında uyum ararlar. Bu nedenle, her alanda aynı
anahtar

sözcükleri kullanmaya çalışmalısınız. Yani, eğer anahtar sözcük listeniz
“bireysel

gelişim” ifadesini içeriyorsa, bu anahtar sözcüğü yalnızca “keywords” meta
etiketinde

değil, aynı zamanda “description”, “title” ve içerik metninde de kullanmanız
gerekir.Yine de unutmayın, her arama motoru farklıdır. Bazı arama motorları yalnızca
içerik

metninin ilk satırlarını kullanır. Yani, bir html belgesinde <body> etiketinden
sonra gelen

içeriği kullanır.Bazıları ise bunun farklı bir kombinasyonunu kullanır ve sayfanızı tutarlılık
açısından

değerlendirir. Yani, eğer aynı anahtar kelime hem “başlık” (title) etiketinizde,
hem gövde

metninizin ilk satırlarında, hem “açıklama” (description) meta etiketinde, hem
de “anahtar

kelimeler” (keywords) meta etiketinde varsa, bir aramada sayfanıza daha fazla
ağırlık

verilecektir. Unutmayın ki, bu kural yalnızca bazı arama motorları için
geçerlidir. Her

arama motoru diğerinden farklıdır.Örneğin “bireysel gelişim” ifadesinin her bölümde bu şekilde yer almasını
sağlayan bir

uygulama aşağıda gösterilmiştir (sayfanın bir HTML metni olduğunu göstermek için
en

başa ve en sona <HTML> ve </HTML> ifadeleri ilave edilmiştir.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>Bireysel Gelişim Merkezi</TITLE>

<META NAME="description" CONTENT="Bireysel Gelişim: Her türlü bireysel gelişim
ürünü

bulabileceğiniz bir site">

<META NAME="keywords" CONTENT="bireysel gelişim, kişisel gelişim">

</HEAD>

<BODY>

Dünyadaki son gelişmeler insanların bireysel gelişim ürünlerine hergün daha
fazla ilgi

gösterdiklerini göstermektedir.

... (sayfanın görünen içeriğinin devamı)...

</BODY>

</HTML>Aramaların sonuçları üzerinde çalışarak her arama motorunun nasıl çalıştığını
öğrenmeye çalışmalısınız. Taktiklerinizi her defasında değiştirerek sayfanızın arama
motoru sıralamasında nereye geldiğini incelemelisiniz (Bu konuyla ilgili olarak ayrıca kitabınızdaki “İlerlemenizin Takibi” bölümünü de inceleyiniz).

İsterseniz bu bölümde anlatılan meta etiketleri bir örnek üzerinde toparlayalım.
Bu amaç için Ankara’da bulunan hayali bir emlak şirketinin web sitesi için hazırlanmış meta etiketler aşağıda verilmiştir;

<HTML>

<HEAD>

<TITLE>İnternet Emlak Limited Şirketi – Ankara’da Satılık ve Kiralık Emlak, Ev,
Konut,

Apartman, Bina, İşyeri, Depo, Fabrika, Arsa, Gayrimenkul, Tarla</TITLE>

<META NAME="description" CONTENT="Satılık ve Kiralık: Ankara ve Gölbaşı
Sınırlarında –

emlak, ev, konut, bina, işyeri, depo, fabrika, arsa, gayrimenkul, tarla.
İnternet (internet) Emlak

Limited (Ltd.) Şirketi Ankara Bölgesinin Bir (1) Numaralı Emlak Alım ve Satım
Şirketidir. İşyeri,

ev, çiftlik, dinlenme, emeklilik amaçlı her türlü ihtiyaçlarınız için
hizmetinizdedir.">

<META NAME="keywords" CONTENT="Ankara, Gölbaşı, Çankaya, Yıldız, Yenimahalle,

Eskişehir Yolu, Kızılay, Çay Yolu, Bilkent, Balgat, Konya Yolu, İstanbul Yolu,
Esenboğa Yolu,

satılık, satılıklar, kiralık, kiralıklar, emlak, emlaklar, ev, evler, konut,
konutlar, apartman,

apartmanlar, boş, bina, binalar, işyeri, işyerleri, depo, depolar, fabrika,
fabrikalar, arsa, arsalar,

gayrimenkul, gayrimenkuller, tarla, tarlalar, imarlı, imarsız, tapu işleri,
vergi, vergisi, vergileri,

emlakçı, emlakçılar, emekli, emeklilik, dinlenme yeri, tatil, yatırım,
yatırımlar, göl, kenarı,

çamlık, orman, ağaçlık, yeşillik, kamp, yeri, su, elektrik, doğal gaz,
manzaralı, dubleks, dublex,

müstakil, kooperatif, müteahhit, müteahit, mütahit, müteahitler, mütahitler,
mütait, mütaitler,

müşterek, yarı, yarıya, sahibi, sahibinden, değerli, kıymetli, açık, geniş,
lüks, lüx, balık, avlama,

avcılık, temiz, hava, vadi, otoban, maden, şelale, yeraltı suyu, kaynak, mermer,
granit, fayans,

jakuzi, jakuzili, garaj, kapalı, garajlı, açık">

</HEAD>

<BODY>

... sayfanın görülebilen muhtevasının başladığı bölüm ...

</BODY>

</HTML>


Kaynak:
www.eTicaretOkulu.com